آبشار شوی زیبا

برنامه گروه کوهپیمایی رویش دزفول برای آبشار شوی اطلاعات بیشتر به تارنمای این گروه مراجعه نمایید.تارنمای  گروه کوهپیمایی رویش دزفول